Adatkezelés

Az adatkezelő megnevezése:

A szolgáltató neve: Beccii Hungary Cipőgyártó és Kereskedelmi Kft. (képviseli: dr. Veresegyházy Róbert)
A szolgáltató székhelye: 1048 Budapest, Nádasdy K. utca 22. 4/12
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@enquist.hu
Internet cím: www.enquist.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-303074
Adószáma: 26122083-2-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36-30-751-0670
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-128509/2017.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A Beccii Hungary Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a weblap (webshop) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. Adatkezelés célja:

A Beccii Hungary Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.
A fenti adatokon kívül az www.enquist.hu webshop cookie-kat (sütiket) is elhelyez a látogató böngészőjében a vásárlói élmény fokozására valamint a Google és Facebook marketing és remarketing rendszereivel való kapcsolattartás céljára (lásd a 13. pontot).

 1. Személyes adatok köre:

Az áruházban regisztrációval vagy regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:

 • teljes név
 • szállítási és számlázási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Kizárólag a hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni:
e-mail cím

 1. Adatkezelési alapelvek

A Beccii Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

 1. Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Beccii Hungary Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Így folyamatosan frissíti a webshop üzemeltetéséhez szükséges szoftvereket, beleértve a weblap biztonságára kiemelten ügyelő szoftvert is.

 1. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mailen: info@enquist.hu
Postai úton: 1048 Budapest, Nádasdy K. utca 22. 4/12

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 1. Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése:
Regisztráció esetében a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart.
Regisztráció nélküli vásárlás esetében: a vásárlás megkezdésétől a termék(ek) átvételégi tart.
Hírlevélre történő feliratkozás esetében: a feliratkozástól a leiratkozásig tart.

Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli (ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók). Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban a Beccii Hungary Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. A Beccii Hungary Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ez alól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek. A Beccii Hungary Kft. a honlap (webshop) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Beccii Hungary Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A Beccii Hungary Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1.  Külső adatkezelők megnevezése
 • MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u.3. II/6.) – tárhely-szolgáltató
 • Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) – elektronikus könyvelő program
 • Magyar Posta Zrt. és MPL futárszolgálat (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6) – szállító
 • PayPal (PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg, anyavállalat: PayPal Inc., California, USA.) – bankkártya elfogadóhely
 • FraudLabs – esetleges csalásokat kiszűrő beépülő modul (plugin)
 • MailPoet – hírlevél küldő beépülő modul (plugin)

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során megadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

 1. Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga:
Vásárló kérheti a Beccii Hungary Kft-t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást a Beccii Hungary Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@enquist.hu e-mail címre lehet jelezni.
A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani (lásd 14. pont). Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a info@enquist.hu e-mail címre is.

 1. Az adatokat megadó személyek felelőssége

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A vásárló köteles az általa regisztrációkor megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a vásárló egyedi azonosítója és jelszava a vásárló gondatlansága miatt arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szemben kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Cookie-k (sütik használata)

Az eddig felsorolt adatokon kívül az www.enquist.hu webshop cookie-kat (sütiket) is elhelyez a látogató böngészőjében a vásárlói élmény fokozására, valamint engedélyezi, hogy a Google és Facebook marketing és remarketing rendszereivel való kapcsolattartás céljára sütiket helyezzen el.
A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók és partnereinek internetes webhelyein.
A felhasználók a külső szolgáltató weblapján a kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a szolgáltató cookie-jait itt: Facebook, Google: Display és Keresési Hálózat, Analytics.

A www.enquist.hu weblapra történő belépéskor (legfeljebb napi egy alkalommal) egy olyan jól látható felirat jelenik meg, mely szerint a weblap további használatához a látogatónak el kell fogadniuk a sütik használatát. Ezt a látogató a felirat „Elfogadom” elemére történő kattintással teheti meg. Amennyiben a látogató az „Elfogadom” elemre történő kattintás nélkül folytatja a weblapon használatát, az is a sütik elfogadásának minősül, ugyanakkor egyes funkciók tiltásra kerülhetnek.
A sütik általában 60 napon belül, de legkésőbb 1 év múlva automatikusan törlődnek, amennyiben a felhasználó még maga nem törölte ezeket.

 1. Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló nevét, számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét. Ezt követően dönthet arról, a vásárlást regisztráció nélkül folytatja, vagy a regisztrációt lehetővé tevő kis négyzetet kipipálja. Ezen utóbbi esetben nem szükséges további személyes adatok megadása, csak egy bejelentkezési jelszó megadása kötelező.
Számlázási és szállítási adatainak módosításához bejelentkezés után kattintson  a Címek menüpontra, majd a Számlázási cím és Szállítási cím közötti kis ikonra.
A regisztráció nem jelent automatikus feliratkozást a hírlevélre, de a regisztrált vásárlót saját érdekében emailben értesíteni fogjuk, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) vagy az Adatkezelési Nyilatkozat módosításra kerül.

 1. Hírlevélre feliratkozás

Az oldalsó „Feliratkozás a hírlevelünkre” felirat alatti boxban megadhatja e-mail címét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. A hírlevél feliratkozást meg kell erősíteni a vásárlónak, ehhez egy e-mailt küldünk a vásárlónak, amiben egy linkre kell kattintania. A nem megerősített feliratkozásokat hét munkanap várakozás után töröljük.

 1. Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az ÁSZF (Általános Szerződési Feltétetek) oldalon. Bármilyen felmerülő kérdésben – az itt korábban említettek mellett – az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A Beccii Hungary Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Hatálybalépés: 2017. szeptember 13.